skip to Main Content

De afgestudeerde TP’er heeft een hbo-diploma verworven, waarbij de kwaliteit van de opleiding gecontroleerd wordt door de NVAO. Dat is een mooie kwaliteitsgarantie. Met het hbo-diploma kan de toegepast psycholoog direct aan de slag in diverse rollen, zoals coach, recruiter en trainer.

Waarom registers?

Voor velen begint na het behalen van het hbo-diploma een periode waarin de professionele ontwikkeling binnen de beroepsuitoefening start. Deelname aan een register biedt een extra stimulans en ondersteuning voor die professionele ontwikkeling.

De NBTP zet zich in voor professionalisering van het kwaliteitsregister voor toegepast psychologen. Dit register is in ontwikkeling en akkoord bevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2021. Er wordt hard achter de schermen gewerkt en de verwachting is dat het nieuwe register vanaf september 2021 actief zal zijn en inschrijving mogelijk wordt. Alle verbeteringen en voordelen zullen t.z.t. op deze pagina worden gepresenteerd.

Om het kwaliteitsregister verder op te zetten, zoeken we naar leden die zitting willen nemen in de nieuw op te zetten, onafhankelijke registratiecommissie en accreditatiecommissie van de NBTP. Interesse? Check onze vacatures!

Voor toegepast psychologen is het op dit moment nog mogelijk zich in te schrijven in het NBTP-register bij Kabiz

Om voor periodieke registratie bij Kabiz in aanmerking te komen moet je als geregistreerde in een periode van vijf jaar voldoen aan de volgende criteria:

A. Werkervaring
1600 uur cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden. Wat onder deze uren valt wordt in het beroepsprofiel omschreven.

B. Deskundigheidsbevordering
80 punten totaal in vijf jaar waarvan:
– minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van bij‐ en nascholingen (B.1.);
– minimaal 20 punten zijn behaald uit overige activiteiten (B.2.);
– minimaal 20 punten zijn behaald uit geaccrediteerde activiteiten.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en inschrijving op www.kabiz.nl.

De registers stimuleren dus de professionele ontwikkeling van de deelnemers en bieden een vorm van kwaliteitsgarantie aan de klant. Bovendien is er altijd – ook bij het register van toegepast psychologen – een klachtenregeling.

Andere registratiemogelijkheden

Certificaat

Sommige hbo-opleidingen bieden – bijvoorbeeld via een minor – de mogelijkheid om aanvullende certificaten te behalen, die specifieke taken vergemakkelijken, zoals een BKA-certificaat (Beroepskeuze Adviseur) uitgegeven door de beroepsvereniging Beroeps Keuze Adviseurs (die eveneens een register hebben).

school

Er zijn ook afgestudeerde Toegepast Psychologen die na de studie verder willen studeren om via een Post-HBO opleiding in aanmerking te komen voor specifieke beroepen, met specifieke registers. Denk dan bijvoorbeeld aan Leefstijl Coach of Praktijk Ondersteuner Huisartsen-GGZ (POH-GGZ) of Cognitief Gedragstherapeut.

Specifieke-registratie

Ook kan de Toegepast Psycholoog kiezen voor een specifiek register, zoals het register van de NOBCO. Deze landelijke registers bieden een extra kwaliteitsgarantie voor specifieke beroepen, of specialisaties na de opleiding, maar zijn niet verplicht. Een afgestudeerde TP-er kan dus aan de slag als coach, met of zonder een NOBCO-registratie.

Specifieke-doelgroep

Voor werken met specifieke doelgroepen kan een registratie een voorwaarde zijn. Voor het werken met jeugd bestaat het verplichte SKJ-register. Voor het werken met cliënten in de geestelijke gezondheidszorg zijn verschillende registers mogelijk, bijvoorbeeld het GGZ-agoog register. (Let op – niet verwarren met het BIG-register voor medische beroepen.) Toegepast Psychologen kunnen ook terecht bij deze registers, hoewel hierbij wel extra voorwaarden gesteld kunnen worden.

Inschrijven bij registers SKJ en GGZ-agoog

Wil jij je inschrijven als toegepast psycholoog in de registers van SKJ of GGZ-agoog? Bekijk onderstaande tabjes voor de stappen.

Registratie is mogelijk bij het SKJ-register via:

 1. Voor TP’ers met een diploma niet ouder dan vijf jaar is het mogelijk om zich te registreren in het SKJ-register via de versoepelde registratie-eisen die geldig zijn tot 31 december 2023. Deze professionals vallen onder situatie één.  Zij dienen inderdaad minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn bij een jeugdzorginstelling die een SKJ-geaccrediteerd inwerkprogramma aanbiedt. Dat inwerkprogramma bestaat uit diverse verplichte onderdelen zoals bijvoorbeeld een training beroepscode&tuchtrecht en meervoudige praktijkmethodieken.
 2. Voor TP’ers met een diploma ouder dan vijf jaar is het mogelijk om zich te registreren via de versoepelde registratie-eisen die geldig zijn tot 31 december 2023. Deze professionals vallen onder situatie twee.  Ook deze professionals dienen minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn bij een jeugdzorginstelling die een SKJ-geaccrediteerd inwerkprogramma aanbiedt. Echter geldt voor deze professionals dat zij ook minimaal een jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein dienen aan te tonen, welke niet langer geleden mag zijn dan drie jaar.
 3. Voor studenten die TP studeren bij een opleiding met een jeugdrichting is rechtstreekste registratie mogelijk als zij via de opleiding een certificaat verkrijgen waarin vermeld staat dat zij voor 90 EC verplichte onderdelen gevolgd hebben uit de bouwstenen Sociaal Werk – Jeugd.

Registratie is mogelijk bij registerplein.nl:

 1. Via TP-diploma + nascholing 30 EC ggz-agoog bij een door Hobeon erkende nascholing;
 2. Als zij-instromer als je gedurende de afgelopen vijf jaar minimaal een periode van twee jaar minstens 16 uur per week gewerkt hebben als ggz-agoog / op hbo-niveau in de ggz;
 3. Als TP-student na een minor ggz-agoog à registratie ‘in opleiding’ mogelijk;
 4. TP-diploma + minor ggz-agoog tijdens opleiding à registratie ‘basis register’ mogelijk;
 5. TP-diploma + minor ggz-agoog tijdens opleiding + twee jaar werkervaring minstens 16 uur per week als ggz-agoog/op HBO-niveau) à registratie in ‘plus register’ mogelijk.
Een interessante post hbo-specialisatie

Cognitief gedragstherapeutisch werker

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (cgt) geeft volwassenen en kinderen met psychische problemen inzicht in gedrag, gedachten en gevoelens die hun klachten in stand houden. Cgt leert om nieuwe, helpende gedachten en gedrag in te zetten: door oefeningen leren cliënten anders denken en doen.

head-cog

Waarvoor wordt cognitieve gedragstherapie ingezet?

Cognitieve gedragstherapie wordt bij een breed scala aan psychische problematiek ingezet. Het meest bij stemmingsstoornissen (zoals depressie), angststoornissen (zoals pleinvrees, dwang of fobieën) en verslaving. Cgt is bewezen effectief. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 50 tot 75 procent van de cliënten er baat bij heeft. Ook vermindert cgt de kans op terugkeer van psychische en lichamelijke klachten.

 

Wat doet een cognitief gedragstherapeutisch werker?

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. Cgw’ers voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit, zoals:

 • Met de cliënt een overzicht maken van ontstaan, functie en samenhang van risicovolle gedachten en gedrag, de basis van het behandelplan.
 • Uitleg rationele en psycho-educatie: wat is er aan de hand, welke gevolgen heeft dat, welke interventies worden ingezet en waarom?
 • Registreren: gedachten, gevoel en gedrag laten noteren. Voor zelfinzicht, voortgang en zo nodig bijsturing.
 • Cognitieve interventies: uitdagen van gedachten bij risicovolle/moeilijke gebeurtenissen. Welke gedachten komen er dan op? Kloppen die? Welke helpende gedachten in te zetten?
 • Exposure-oefeningen: blootstellen aan moeilijke situaties en zo nodig ontspannings- en aandachtsoefeningen.
 • Gedragsexperimenten: helpende gedachten toetsen in de praktijk.
 • Terugvalpreventieplan maken met de cliënt.
Back To Top