skip to Main Content

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie is een dynamisch platform waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren. Via contact, ontmoeting en overleg wordt er gewerkt aan de 3 pijlers profilering, professionalisering en praktijk. De NBTP richt zich op:

HBO toegepast psychologen en wo-psychologen;
Studenten Psychologie van bachelor tot masterstudies in de verschillende sectoren.

Actuele projecten

 • Verdere professionalisering van het kwaliteitsregister voor TP’ers;
 • De uitrol van NBTP-regiogroepen;
 • Initiëren van het vakblad Toegepaste Psychologie, waarvan onlangs het eerste nummer verscheen (abonnement is kosteloos voor NBTP-leden!).
regiogroepen nbtp

Missie van de NBTP

De NBTP vertegenwoordigt de Toegepast Psycholoog en bekrachtigt zijn/haar positie. De TP’er zorgt voor verbinding en optimalisatie van (mentale)gezondheid, zorg en organisatie. De NBTP komt op voor de belangen van deze beroepsgroep en zorgt ervoor dat de TP’er een steeds groter aandeel inneemt op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt zowel binnen profit als non-profit organisaties. Op deze manier wordt mens, zorg en organisatie dichter bij elkaar gebracht, zodat menselijke processen en (mentale)gezondheid wordt geoptimaliseerd. Op deze wijze kan er efficiëntie tussen zowel mens tot mens als tussen mens en werkomgeving bereikt worden. Hierdoor ontstaat er een duurzame kwaliteit van werken, die van belang is voor individu en organisatie.

cropped-action-3715419_1920.jpg

Visie van de NBTP

De NBTP ziet voor de TP’er een belangrijke en steeds groter wordende rol op de arbeidsmarkt. Als vereniging leggen we verbinding tussen TP’ers onderling en tussen de TP’er en de arbeidsmarkt.

Vanuit deze visie werken we op verschillende manieren aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van de TP’er.

We bieden een platform waar TP’ers de krachten kunnen bundelen; samen sterker! Om verbeteringen in zorg en organisatie voor elkaar te krijgen zoeken we de samenwerking op. Zo hebben we ons aangesloten bij P3NL, waarin onder meer wordt gewerkt aan de veldnorm en beroepenstructuur.

Ook het vergroten van de zichtbaarheid en de belangenbehartiging van de TP’er op de arbeidsmarkt zijn voor ons belangrijke doelen. De afgelopen periode kwam de NBTP bijvoorbeeld in het nieuws door een petitie en een opiniestuk in dagblad Trouw over nut en noodzaak van bekosting van de TP’er in de ggz.

‘Wat doet een TP’er nu eigenlijk?’ is een vraag die nog regelmatig gesteld wordt. Als vereniging willen we ervoor zorgen dat dit voor iedereen helder wordt: de TP’er is een waardevolle toevoeging in een breed scala aan sectoren!

Van plannen naar praktijk

Vanuit de beroepsvereniging wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het beroepenveld en de kwaliteit van de Toegepast Psycholoog. Hierbij worden werkzaamheden van de NBTP onderverdeeld in de volgende drie richtingen:

Nummer-1

Professionalisering

Continu verbeteren; een mooie term die zeker van toepassing is op de TP’er. De TP’er is een gedreven professional, die altijd op zoek is naar verdere ontwikkeling van eigen kennis en kunde. Als vereniging dragen we hier graag ons steentje aan bij.

Nummer-2

Profilering

Hierbij richt de NBTP zich op kwalitatieve samenwerking tussen overheidsinstelling, beleidsmakers en andere beroepsgroepen. We kunnen daarbij bijvoorbeeld als adviesorgaan optreden bij het opstellen van beleidsstukken. Ook komen we actief op voor de belangen van cliënt, opdrachtgever en de TP’er. De NBTP wil dat dit erkend wordt in het bedrijfsleven, zorginstellingen en overheidsinstanties. 

Nummer-3

Praktijk

We kijken hierbij naar (het verbeteren van) dienstverlening en procesinhoud. Niet alleen vanuit het oogpunt van de TP’er, maar ook vanuit dat van cliënt, dienstverlener of opdrachtgever. Dit doen we onder meer door:

 • Kennisdeling – Uitwisseling van expertise en ervaringen, via live en digitale bijeenkomsten;
 • Belangenbehartiging – Inzet voor onze beroepsgroep voor steeds een steeds groter werkveld;
 • Landelijk en regionale voorlichtingen – Profilering van het beroep bij instanties, werkgevers en relaties;
 • Advisering aan instanties – Adviseren aan instellingen, brancheorganisaties en werkgevers;
 • Ondernemerschap – Het stimuleren/aanbieden van mogelijkheden tot organisatie bij de NBTP;
 • Ledenvoordeel – Aantrekkelijke aanbiedingen voor NBTP-leden, bijvoorbeeld rondom tijdschriften, verzekeringen, diensten;
 • Samenwerkingen met andere beroepsgroepen – NBTP werkt actief samen met relevante (beroeps)-verenigingen;
 • Contact studenten – Door samenwerkingen met studenten blijft de NBTP actueel en vernieuwend);
 • Kwaliteit optimalisatie – Kwaliteit is de kern van de NBTP. Dit wordt gerealiseerd door jaarverslagen en visiedocumenten;
 • Het up-to-date houden van het kwaliteitsregister – Beroepsregister voor de TP’er.

Ontstaan van NBTP

Toen de eerste pioniers met de opleiding Toegepaste Psychologie begonnen, was er nog weinig bekend over de toegevoegde waarde van TP in de beroepspraktijk. Er ontstond behoefte aan landelijke samenwerking tussen hbo- en wo-psychologen binnen een beroepsvereniging. Daarom is de NBTP in 2011 opgericht. Vanaf de start is het aantal leden snel gegroeid tot enkele honderden. 

Anno nu heeft de NBTP zich ontwikkeld tot een beroepsvereniging met een duidelijk profiel, en zijn structurele samenwerkingen met zusterorganisaties gevormd. 

IMG-20190816-WA0002
foto header nbtp
bijeenkomst nbtp

Organisatie van NBTP

De organisatie van de NBTP staat uitgebreid beschreven in het Huishoudelijk Reglement (link). Hier volgt een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen:

Ledenraad

De leden zijn via de ledenraad het hoogste orgaan binnen de beroepsvereniging. Het bestuur werkt in opdracht van de ledenraad, en heeft de dagelijkse leiding. Bij alle activiteiten is het bestuur afhankelijk van de inzet van leden. Het draait bij de NBTP, zoals bij de meeste verenigingen, om het principe: “door leden en voor leden”. Binnen het bestuur speelt de voorzitter een hoofdrol bij de externe contacten en het aansturen van de vereniging. Naast de voorzitter vervullen ook de penningmeester en de secretaris specifieke taken binnen het bestuur.

Commissies

Er kunnen commissies en werkgroepen ingesteld worden door het bestuur en/of de ledenraad. Vaste commissies zijn de Financiële Adviescommissie (FAC) – voor het adviseren van de penningmeester en de jaarlijkse controle van de boekhouding – en de Procedure Adviescommisie (PAC), die gevraagd en ongevraagd wijze raad aan het bestuur kan geven. Ledenraad, bestuur, FAC en PAC vormen samen de organisatorische basis van de NBTP.

Activiteiten

Het bestuur organiseert vooral de lobby- en landelijke activiteiten, zoals het jaarlijkse NBTP-congres en lezingen, en de interne en externe communicatie. De NBTP is ook regionaal actief via regiocommissies, die bijvoorbeeld workshops of intervisiegroepen organiseren. Daarnaast is het mogelijk dat leden met specifieke interesse samen actief zijn binnen een sectie. Denk bij secties aan bijvoorbeeld TP-ers die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, als coach of als trainer.

Jaarplannen

De verschillende groepen binnen het NBTP ontwikkelen in overleg met het bestuur jaarplannen, die door het bestuur vertaald worden in een begroting. Elk jaar legt het bestuur de plannen en de begroting voor aan de leden, binnen de ledenraad. Uiteindelijk bepaalt de ledenraad welke plannen wel, en welke niet, uitgevoerd worden.

Back To Top